اینستاگرام:vira gostar
En
معرفی اعضای هیات مدیره شرکت 

گروه مهندسی عمران 

غلامرضا رزاقی
سمت: مدیرعامل
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی عمران
پایه 1 طراحی-نظارت-اجراحیدر خلیلی پویا 
سمت: عضو هیات مدیره 
تحصیلات: کارشناسی مهندسی عمران
پایه 1 طراحی-نظارت

 


گروه مهندسی معماری

اسدالله پاشاخانلو
سمت: عضو هیات مدیره 
تحصیلات: کارشناسی مهندسی معماری 
پایه 1 طراحی-نظارت-اجرا


حامد گودرزی
سمت: عضو هیات مدیره
تحصیلات: کارشناسی مهندسی معماری
پایه 2 نظارت

 


گروه مهندسی برق 

کورش خزایی 
سمت: عضو هیات مدیره
تحصیلات: کارشناسی مهندسی برق 
پایه 1 طراحی-نظارت


وحید فرجی 
سمت: عضو هیات مدیره
تحصیلات: کارشناسی مهندسی برق 
پایه 3 طراحی-نظارت

 


گروه مهندسی مکانیک

هادی رضایی دریاسری
سمت: عضو هیات مدیره
تحصیلات: کارشناسی مهندسی مکانیک
پایه 1 طراحی-نظارت-اجرا


مهدی سعیدی منش 
سمت: عضو هیات مدیره
تحصیلات: کارشناسی مهندسی مکانیک
پایه 2 طراحی-نظارت