اینستاگرام:vira gostar
En
پیام مدیر عامل:

جامعه ما نیازمند است. نیازمند راه حل های مختلف در همه زمینه ها، نیازمند باز شدن شاهراه های ورود به سرزمین های فعالیت و سازندگی برای برون رفت از تنگناها. شناسایی تنگناها و ایجاد فضای کار، البته وظیفه بزرگان دولتی است لیکن همه افراد و شرکت های خصوصی نیز می بایستی همفکری و مشارکت نمایند. 
وقتی شرایط فعالیت های حرفه ای دشوار می شود، افراد شاخص و سازمان های پیشرو می توانند سکاندار حرکت شده و دیگران را از شرايط رخوت و یاس به فضاي نشاط و انرژی رهنمون باشند. همه اندیشه ها و حرکات با ارزش از انسان های امیدوار و عاشق سرچشمه می گیرد. این عشق و شوق برون رفت از فضای تاریک و سکون است که مانند نوری فضای اطراف را روشن نموده و حرارت آن، یخ های ناامیدی را ذوب می کند. 
مهندسین مشاور ویرا که از ابتدا خود را "پیشرو" نامیده نمی خواهد در تاریکی قدم بردارد و استمرار فعالیت های خود را، علی رغم مشکلات فزاینده و تمام نشدنی، در این می داند که هرگز دچار افسردگی نشود، اين چنين است كه ورزیده تر و مصمم تر می شود. 
مهندسین مشاور ویرا توانسته است بر اصول خود، "صداقت، همکاری و تخصص" پایدار بوده و تعامل با همه ذینفعان را سرلوحه اهداف خود قرار داده است. در هیچ بازی برد و باخت شرکت نمی کند و شادی اش را در برنده بودن همه می داند. 
فضای کسب و کار دیگر محدود به مرزهای جغرافیایی و دانش های بومی نیست. آنها که این مرزها را شکستند و با دنیای وسیع آشنا شدند، تجربه ها آموختند و با بومی کردن آنها بیشتر و بهتر توانستند به جامعه خود خدمت نمایند. آریا نیز باید هر چه زودتر از دروازه عبور کرده و توانایی خود را در عرصه بین المللی محک بزند. آنوقت با برطرف کردن ضعف ها، قوی تر در صحنه کسب و کار ظاهر شود. 
شعار هميشگي اين شركت اعتماد به همه ذينفعان و ارايه خدمات باكيفيت است و همواره پذيرای همكاري با شايستگان اين صنعت و با اشخاص و شركت هاي ايرانی و خارجی است و بر اصل برنده-برنده اعتقاد دارد.
همه شرکت ها به دنبال توسعه پایدار و ماندگاری هستند. ویرا نیز چنین آرزویی دارد و می داند که پیش نیاز آن، داشتن انرژی و عشق است، تجربه کرده ايم که این انرژی را تنها می توانيم از خالق هستی دریافت نمود. از این رو با قامتی افراشته، ناشی از حفظ استقلال، گام بر می دارد. ​